Arama :

 
 
Günün Haberleri Firma Rehberi Ana Sayfam Yap Sitene Ekle İletişim Künye

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:25    

 

 
 
 
 Ana Sayfa » İHALE ve İLANLAR
  PARK EKİPMANLARI ALIMI İŞİ

 

İHALE İLANI
T.C.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

 

 

PARK EKİPMANLARI ALIMI İŞİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 

İhale kayıt numarası

 

: 2008/187660

 

 

1. İdarenin

 

  a) Adresi

 

: Selimiye Mah. Atölyeler Cad. Ek Hizmet Binası No :5  Selimiye  ÜSKÜDAR/İSTANBUL

 

  b) Telefon ve faks numarası
  c) Elektronik posta adresi

 

: 0216 531 30 00-3383 - 0216 531 32 50
: honcu@uskudar.bel.tr

 

2. İhale konusu malın

 

  a) Niteliği, türü ve miktarı

 

:

 

MAL ALIMI 80 AD PİKNİK  MASASI,400 AD ÇÖP KOVASI, 1000 AD BANK, 4500 AD BANK ÇITASI, 500 AD YAZILI BANK ÇITASI

 

  b) Teslim yeri

 

:

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU

 

 

  c) Teslim tarihi

 

:

 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

 

3. İhalenin

 

 

 

  a) Yapılacağı yer

 

: Selimiye Mah.Atölyeler Cad.Üsküdar Belediyesi Ek Hizmet Binası No:5 Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL

 

 

  b) Tarihi ve saati

 

: 19.12.2008 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

 

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

 

                Teklif edilen bedelin % 5` inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri

 

                İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

 

 

Standart Form - KİK002.0/M

 

 


                İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

 

 Teknik Şartnameye uygun olarak İdarenin hazırladığı numunelerin aynısından 1 er adet numune  ihale tarihine kadar hazır edilecek gerek görüldüğü takdirde istenecektir.(Numune örnekleri idareden görülebilir.)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; ÇÖP KOVASI,BANK,PİKNİK MASASI VS. AHŞAP ELEMANLARIN İMALATI,ALIMI SATIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 250 YTL karşılığı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, 19.12.2008, saat 10:00`e kadar Selimiye Mah.Atölyeler Cad.Üsküdar Belediyesi Ek Hizmet Binası No:5 Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer Hususlar:

 

 

Tedarik edilecek ürünlerde kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacaktır..

 

Bu sayfayı daha önce 1740 kişi görüntüledi.
Geri
 
  Yazarlarımız

Osman ÖZSOY
Kılıçdaroğlu'na neden Kemal adı verildi?

Yavuz SUBAŞI
GERİ DÖNÜŞÜM;GERİ KAZANIM… Kullandığımız çeşitl

Senai DEMİRCİ
Patlamaya utanan bomba...

Abdurrahman Dilipak
SP’de ortalık toz duman. Tartışmaları

Nurullah Aydın
TÜRK MİlLETİ’NİN YİĞİTLERİ VE HAİNLERİ

   Diğer Yazarlar

ÇOK OKUNANLAR

 
   

 Kullanıcı
 Parola
  Yeni Üye Şifremi Unuttum
 

Sponsor Bağlantılar Sponsor Bağlantı Sponsor Bağlantı Sponsor Bağlantı Sponsor Bağlantı
İlkelerimiz | Yasal Uyarı

 :: Ana Sayfa :: Editöre Gönder :: Günün Haberleri :: İletişim

 

Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
© 2008-2019 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Merkezi: +90 0212 667 66 66  |  Faks: +90 0212 667 66 66  |  Destek: info@belediyebulteni.com
Sayfa Üretimi: 0.0202  | Teknik Destek: info@belediyebulteni.com
Online: 10 Bugün: 440 Toplam: 1,972,030
Haberler artık Outlook'ta